Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Dette dokument

  • Innst. 233 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 1 (2012–2013)
  • Dato: 12.03.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 56

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. mars 2013

Anders Anundsen

leder og ordf. for

Statsministerens kontor, Kunnskapsdepartementet

og Nærings- og handelsdepartementet

Geir Jørgen Bekkevold

Jette F. Christensen

Per Kristian Foss

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet

ordf. for Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet

Trine Skei Grande

Ulf Erik Knudsen

Martin Kolberg

ordf. for Kulturdepartementet

ordf. for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

ordf. for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet

Per Olaf Lundteigen

Marit Nybakk

Øyvind Vaksdal

ordf. for Forsvarsdepartementet og Miljøverndepartementet

ordf. for Arbeidsdepartementet og Utenriksdepartementet, utviklingssaker

ordf. for Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet, utenrikssaker