Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kristoffersen, Asmund (1 - 20 av 29)
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:953 (2004-2005)

  Innlevert: 30.06.2005

  Sendt: 30.06.2005

  Besvart: 06.07.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Ved årets forhandlinger mellom staten og Norsk Fysioterapeutforbund ble adgangen til å kombinere taksten for anvendt manuellterapi (takst A8), kombinert med taksten for behandling som tar sikte på å trene opp pasienten med redusert funksjonsevne (Øvelsestakstene A2) fjernet. Kan konsekvensene av denne avtalen føre til et dårligere behandlingstilbud for blant annet barn, eldre, rullestolbrukere og andre sterkt funksjonshemmede?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:791 (2004-2005)

  Innlevert: 19.05.2005

  Sendt: 20.05.2005

  Besvart: 31.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Ifølge NRK-programmet Puls har eldre som får behandling ved en geriatrisk avdeling dobbelt så stor sjanse for å overleve og komme tilbake til et normalt liv enn de som ligger på en vanlig sykehusavdeling. Hvert år legges 250 000 pasienter over 75 år inn i norske sykehus. Av disse trenger 60 000 geriatrisk behandling. I de nærmeste tiårene vil antallet av de eldste eldre øke dramatisk. Vil statsråden bidra til at det bygges opp geriatriske avdelinger ved det nye Ahus og ved andre norske sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:682 (2004-2005)

  Innlevert: 13.04.2005

  Sendt: 14.04.2005

  Besvart: 26.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  En pasient med anarthri, svelgeparese og dårlig motorikk i munnhule og ansikt samt svekket funksjon i begge hender, får ikke tilfredsstillende behandling i det norske helsevesen. Han får i dag behandlingen Lybra-energisk homøopatisk bioresonans. Denne behandlingen finnes ikke på Rikstrygdeverkets liste over medikamenter, § 9. Kan statsråden bidra til at pasienten får dekket sine utgifter med henvisning til § 10a der det heter at Rikstrygdeverket, når særlige grunner taler for det, kan godkjenne støtte til et legemiddel som ikke er oppført i preparatlisten?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2004-2005)

  Innlevert: 07.12.2004

  Sendt: 08.12.2004

  Besvart: 20.12.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  I løpet av høsten er det kommet fram opplysninger om legemidler som kan ha hatt store bivirkninger uten at pasientene på tross av lang tids bruk har fått tilstrekkelig informasjon om alvorlige bivirkninger. Legemidlet Vioxx kan være ett eksempel. Hva gjør helse- og omsorgsministeren for å kartlegge omfanget av helseskader forårsaket av legemidler med alvorlige bivirkninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:195 (2004-2005)

  Innlevert: 12.11.2004

  Sendt: 15.11.2004

  Besvart: 22.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Med utgangspunkt i St.meld. nr. 5 (2003-2004) vedtok Stortinget fordeling av basisbevilgning til de regionale helseforetakene. Den nye fordelingen skulle innføres over 5 år. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått 1,5 mrd. kr mer til helseforetakene enn det Regjeringen har foreslått. Hva blir den faktiske tildelingen til det enkelte regionale helseforetak om en legger til grunn at den nye fordelingen innføres i 2005 og 2006, med halvparten av virkningen for hvert av disse 2 årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:194 (2004-2005)

  Innlevert: 12.11.2004

  Sendt: 15.11.2004

  Besvart: 22.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Ifølge Nationen fører utkastet til EUs tjenestedirektiv til fri flyt av helsetjenester. Utenlandske leger som etablerer seg skal da være underlagt hjemlandets regler, noe som blant annet vil si at en må forholde seg til pasientrettigheter i legens hjemland. Gitt at dette er riktig; hva vil helse- og omsorgsministeren foreta seg for å sørge for at alle pasienter som går til lege i Norge er garantert rettigheter som faller inn under norsk lov- og regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2004-2005)

  Innlevert: 14.10.2004

  Sendt: 15.10.2004

  Besvart: 21.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

  Mange voldtektssaker blir ikke løst grunnet for dårlig sikring av bevis ved legevaktene når voldtektsofre kommer dit. Hvordan vil statsråden sikre at alle får rask og kyndig hjelp av legevakt etter voldtekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:848 (2003-2004)

  Innlevert: 30.06.2004

  Sendt: 01.07.2004

  Besvart: 07.07.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  Etter at finansieringsansvaret for reiseutgifter for helsepersonell er overført til kommunene, har det kommet fram at enkelte kommuner, spesielt de kommuner som er avhengige av ambulanse- og legevaktskyssbåt, ikke får overført midler som forutsatt og som samsvarer med utgiftene til denne tjenesten. Smøla kommune i Møre og Romsdal er en slik kommune som langt fra får det kommunen skulle ha. Hvordan vil denne utilsiktede virkningen av ansvarsendring bli opprettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:806 (2003-2004)

  Innlevert: 18.06.2004

  Sendt: 18.06.2004

  Besvart: 30.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

  Østersjøen er et spesielt og sårbart havområde. Det har vært arbeid med å få klassifisert Østersjøen som særlig følsomt havområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area), gjennom FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. IMO har nylig tatt en prinsippbeslutning om at Østersjøen skal få denne status, men ettersom Russland ikke har gitt sin tilslutning til dette, utelates det russiske "vannterritoriet" fra PSSA-klassifiseringen inntil videre. Hva kan Regjeringen gjøre for å påvirke den russiske regjeringen slik at hele Østersjøområdet får PSSA-klassifisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:805 (2003-2004)

  Innlevert: 18.06.2004

  Sendt: 18.06.2004

  Besvart: 01.07.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Budsjettvedtaket for 2004 medførte at det ble aktuelt å innføre endrede refusjonsvilkår for antidepressivlegemidlet Cipralex angivelig fordi det ikke skulle være påvist forskjell i effekt i forhold til legemidlet Cipramil. Opplysninger jeg har fått skulle tilsi at det kanskje ikke var grunnlag for en slik endring. Kan det være aktuelt å utsette en eventuell iverksettelse inntil disse forhold er nærmere avklart?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:750 (2003-2004)

  Innlevert: 03.06.2004

  Sendt: 03.06.2004

  Besvart: 09.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Oslo kommune har solgt en stor del av Gaustads sykehus sitt område i tillegg til en sykehusavdeling og store rekreasjonsområder til en privat kjøper. Kjøperen skal angivelig bruke området til å bygge boliger på. Dette har skjedd på tross av at Oslo kommune under drøftinger om eiendomsoverdragelser i forbindelse med helsereformen, hadde forpliktet seg til å bruke eiendommen til rusbehandlingsformål. Kan helseministeren akseptere dette salget?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:591 (2003-2004)

  Innlevert: 02.04.2004

  Sendt: 05.04.2004

  Besvart: 20.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Odelstinget vedtok i desember ny hjemmel i legemiddelloven til å inngå refusjonskontrakt mellom staten og et legemiddels rettighetshaver som vilkår for at staten godkjenner legemidlet for pliktmessig refusjon etter folketrygden og blåreseptforskriften. Det begynner å komme henvendelser til oss stortingsrepresentanter som om ordningen er satt ut i livet. Mange pasienter har forhåpninger om å få tilgang på nye og anbefalte legemidler. Hva er årsakene til at ordningen eventuelt ennå ikke er satt ut i livet?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:451 (2003-2004)

  Innlevert: 02.03.2004

  Sendt: 02.03.2004

  Besvart: 08.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Tannteknikere har autorisasjon som helsepersonell, og bare tannteknikere med autorisasjon kan i henhold til helsepersonelloven bruke slik tittel og annonsere sin virksomhet i samsvar med dette. Er det slik at det drives tannteknikerarbeid i Norge i tanntekniske laboratorier der utøverne ikke har autorisasjon som tanntekniker?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:438 (2003-2004)

  Innlevert: 26.02.2004

  Sendt: 26.02.2004

  Besvart: 04.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Det er etter hvert blitt større og større fokus på kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Feiringklinikken er et ikke-kommersielt spesialsykehus for voksne hjertesyke som er en del av fritt sykehusvalg. Klinikken har et svært godt renommé, svært gode medisinske resultat og meget høy pasienttilfredshet. Etter det jeg erfarer får ikke klinikken forutsigbare avtaler med de regionale helseforetakene i rimelig tid og de får et volum som undergraver det frie sykehusvalget for pasientene. Hva er årsaken til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:194 (2003-2004)

  Innlevert: 05.12.2003

  Sendt: 05.12.2003

  Besvart: 11.12.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

  MARIO er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for at retningslinjene for medikamentassistert behandling blir fulgt. Senteret har også ansvar for evalueringen av behandlingen og for undervisning og veiledning. Etter at både Rusreform I og II er vedtatt i Stortinget, syntes det opplagt at MARIO som spesialisert institusjon skulle overføres til helseforetak. Hvilken hjemmel ligger til grunn for at institusjonen nå oppsplittes mellom helseforetak og Oslo kommune i strid med Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til nærings- og handelsministeren

  Dokument nr. 15:755 (2002-2003)

  Innlevert: 08.09.2003

  Sendt: 09.09.2003

  Besvart: 15.09.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

  Hva vil nærings- og handelsministeren gjøre for å få slutt på at frivillige organisasjoner må konkurranseutsettes når de driver helse- og sosialtjenester for stat og kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:586 (2002-2003)

  Innlevert: 21.05.2003

  Sendt: 22.05.2003

  Besvart: 02.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Tannteknikerne fikk fra 1. januar 2001 autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven, og ble følgelig unntatt fra å betale merverdiavgift på sine tjenester fra 1. juli 2001. Men flere i bransjen tilbyr tanntekniske tjenester uten å tilfredsstille kravene til autorisasjon og merverdiavgiftsfritak. Hva gjør helseministeren med dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:553 (2002-2003)

  Innlevert: 14.05.2003

  Sendt: 14.05.2003

  Besvart: 19.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Det har vært usikkerhet om finansieringsansvaret for behandlingshjelpemidler lå på folketrygden eller de regionale helseforetakene. Etter vedtaket i budsjettet for 2003 ble dette ansvaret lagt på helseforetakene som dermed skal ha det fulle ansvaret for disse hjelpemidlene. På hvilken måte har helseministeren sikret seg at helseforetakene implementerer denne beslutningen i sine vurderinger av både nye og gamle behandlingshjelpemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:417 (2002-2003)

  Innlevert: 25.03.2003

  Sendt: 26.03.2003

  Besvart: 07.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Feiringklinikken og Hjertesenteret gjennomførte i 2002 en meget betydelig del av landets samlede invasive kardiologi og kirurgi. Feiringklinikken alene sto for mellom 25 og 30 pst. av denne type behandling det året, og hadde sin inntekt utelukkende av 80 pst. av DRG. Nye og til dels sterkt reduserte satser har ført til en stor inntektsreduksjon og underskudd i drifta. Hva gjør helseministeren for å følge opp Stortingets merknad i budsjettet for 2003, der det sies at inntektsbortfall skal kompenseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:251 (2002-2003)

  Innlevert: 22.01.2003

  Sendt: 23.01.2003

  Besvart: 05.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

  Pasient- og pårørendeopplæring er én av fire hovedoppgaver ved sykehusene ut fra helselovgivningen. Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler har gjennom mange år utviklet en opplæringspakke som er i bruk ved bl.a. lungepoliklinikkene og i sykehusene for øvrig. Denne opplæringspakken trenger vedvarende oppdatering for å holde den beste faglige standard. Vil helseministeren, med bakgrunn i Stortingets ønske om at Astmaskolen fortsetter, sørge for nødvendige midler til dette tiltaket?