Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalget

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
06.02.2015 Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter KOM(2013)932
04.02.2014 Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro KOM(2013)937
04.02.2014 Tiltak for renere luft KOM(2013)917, KOM(2013)918, KOM(2013)919, KOM(2013)920
29.11.2013 Endringsbestemmelser om plastbæreposer KOM(2013)761
28.11.2013 Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter KOM(2013)798
27.11.2013 Overvåkning og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip KOM(2013)480
15.11.2013 EUs program Copernicus for jordobservasjon KOM(2013)312
11.11.2013 Endring i kvotehandelsdirektivet for luftfart KOM(2013)722
01.10.2013 Sikre tillit til referansepriser for finansielle instrumenter KOM(2013)641
26.09.2013 Mer effektivt indre marked for telekommunikasjon KOM(2013)627, KOM(2013)634
24.09.2013 Mer transport på elver og kanaler i Europa KOM(2013)621, KOM(2013)622, KOM(2013)623
05.09.2013 Pengemarkedsfondsforordningen KOM(2013)615
02.09.2013 E-fakturering og offentlige innkjøp KOM(2013)449, KOM(2013)453
01.08.2013 Endringer på bankbetalingstjenester og interbankgebyrer KOM(2013)547, KOM(2013)550
31.07.2013 Forlengelse av Fellesforetak for utvikling av en ny generasjon styringssystem for europeisk luftfart KOM(2013)503
31.07.2013 Kontroll og overvåking av avfallstransport KOM(2013)516
12.07.2013 Gjennomføringsbestemmelser om returpapir KOM(2013)502
02.07.2013 Langsiktige europeiske investeringsfond KOM(2013)462
01.07.2013 Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger KOM(2013)430
27.06.2013 Innføring av eCall fra kjøretøy KOM(2013)315, KOM(2013)316
21.06.2013 Et felles europeisk luftrom KOM(2013)408, KOM(2013)409, KOM(2013)410
27.05.2013 Ny havneforordning KOM(2013)296
22.05.2013 Direktiv om billigere bankkonti, bedre gebyrinformasjon og lettere å flytting av konti KOM(2013)266
22.05.2013 Ny lovpakke på matområdet KOM(2013)265, KOM(2013)262, KOM(2013)264, KOM(2013)260, KOM(2013)267
06.05.2013 Styrking av arbeideres rettigheter ved opphold/arbeid i andre EU/EØS-land KOM(2013)236
25.04.2013 Forenkling av byråkrati mht. offentlige dokumenter KOM(2013)228
17.04.2013 Selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold KOM(2013)207
17.04.2013 Vekt- og dimensjonsbestemmelser for vogntog KOM(2013)195
11.04.2013 Finansiering av tiltak mot havforurensing for perioden 2014-2020 KOM(2013)174
03.04.2013 Mer kosteffektiv infrastruktur i telekommunikasjonssektoren KOM(2013)147
15.03.2013 Fordring mht. flypassasjerers rettigheter KOM(2013)130
08.03.2013 Ny handlingsplan for EUs detaljhandel. Urimelig handelspraksis i forsyningskjeden for mat og andre varer KOM(2013)37, KOM(2013)36
06.03.2013 Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger KOM(2013)102
15.02.2013 Om Det europeiske GNSS-byrået (Galileo og EGNOS programmene) KOM(2013)40
14.02.2013 Tiltak mot hvitvasking KOM(2013)45, KOM(2013)44
04.02.2013 EUs fjerde jernbanepakke KOM(2013)31, KOM(2013)30, KOM(2013)29, KOM(2013)28/2, KOM(2013)27, KOM(2013)26/2, KOM(2013)25
30.01.2013 Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff KOM(2013)18, KOM(2013)17
15.01.2013 Kriterier for når kobberskrap ikke lenger vurderes som avfall KOM(2013)787