Stortinget - Møte onsdag den 8. mars 2000 kl. 10

Dato: 08.03.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det foreligger såpass mange spørsmål til den ordinære spørretimen at vi ikke vil være ferdig innenfor den reglementsmessige tiden. Presidenten vil derfor med grunnlag i forretningsordenens § 53 pkt. 3 fjerde ledd gi adgang til å stille bare ett tilleggsspørsmål i den ordinære spørretimen i dag.

Det blir dessuten noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Erna Solberg til barne- og familieministeren, vil bli besvart av utenriksministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra utenriksministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 9, som også skal besvares av utenriksministeren.

Spørsmålene 14 og 15, fra henholdsvis representantene Gunnar Halvorsen og Bendiks H. Arnesen til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Ottar Kaldhol til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Laila Kaland.

Spørsmål 23, fra representanten Vidar Bjørnstad til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Eirin Faldet.

Spørsmål 26, fra representanten Einar Olav Skogholt til sosialministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmålene 33 og 34, fra henholdsvis representantene Elsa Skarbøvik og Erik Solheim til utviklings- og menneskerettighetsministeren, vil bli besvart av utenriksministeren på vegne av utviklings- og menneskerettighetsministeren, som har sykdomsforfall. Etter anmodning fra utenriksministeren vil spørsmålene bli flyttet og besvart etter spørsmål 11, som også skal besvares av utenriksministeren.

Spørsmålene 40 og 41, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 42, fra representanten Øystein Hedstrøm til fiskeriministeren, vil bli besvart av kulturministeren på vegne av fiskerministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 3

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40

Spørsmål 41

Spørsmål 42