Stortinget - Møte tirsdag den 16. juni 2009 kl. 10

Dato: 16.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Presidenten: Den møtende vararepresentant for Vestfold fylke, Jan Fredrik Vogt, foreslåsinnvalgt i Lagtinget for den tid han møter for representanten Per Ove Width.

– Det anses vedtatt.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Henning Skumsvoll i dagene 16. og 17. juni for å delta i møte i Den vesteuropeiske unions parlamentariske forsamling i Paris

  • fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Elisabeth Røbekk Nørve i tiden fra og med 16. juni til og med 19. juni

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentantene, for Vest-Agder fylke, Kjell Ivar Larsen, og, for Møre og Romsdal fylke, Rolf Jarle Brøske, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Kjell Ivar Larsen og Rolf Jarle Brøske er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at kveldsmøtet settes kl. 17.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 01.50.