Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Representantene Norunn Tveiten Benestad, Nils Aage Jegstad, Abid Q. Raja, Bente Stein Mathisen, Marianne Synnes, Siv Mossleth, Solveig Sundbø Abrahamsen og Trond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentanter, for Hedmark fylke Per-Gunnar Sveen og for Nordland fylke Rita Lekang, tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Steinar Reiten om sykepermisjon i tiden fra og med 11. juni til og med 15. juni

  • fra representanten Bjørnar Moxnes om omsorgspermisjon mandag 11. juni

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Møre og Romsdal fylke: Simon Molvær Grimstad

    • For Oslo: Seher Aydar

Presidenten:Simon Molvær Grimstad og Seher Aydar er til stede og vil ta sete.

Statsråd Siv Jensen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.