Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 371 S (2017–2018), jf. Meld. St. 14 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 8 [13:58:23]

Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2018 (Innst. 371 S (2017–2018), jf. Meld. St. 14 (2017–2018))