Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 83 (2017–2018), jf. Innst. 333 L (2017–2018) og Prop. 89 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 33 [18:48:53]

Stortingets vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse) (Lovvedtak 83 (2017–2018), jf. Innst. 333 L (2017–2018) og Prop. 89 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.