Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 69 (2017–2018), jf. Innst. 355 L (2017–2018) og Prop. 73 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 19 [18:48:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) (Lovvedtak 69 (2017–2018), jf. Innst. 355 L (2017–2018) og Prop. 73 L (2017–2018))