Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 34 [19:18:27]

Referat

 • 1. (459) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i forbrukermerkeloven (Lovvedtak 58 (2017–2018))

  • 2. lov om endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøyskoleloven (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) (Lovvedtak 57 (2017–2018))

  • 3. lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) (Lovvedtak 56 (2017–2018))

  • 4. lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) (Lovvedtak 64 (2017–2018))

  • - er sanksjonert under 8. juni 2018

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2. (460) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden (Prop. 97 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send familie- og kulturkomiteen, som legg fram sitt utkast til innstilling for utanriks- og forsvarskomiteen til fråsegn før innstillinga vert gjeven.

 • 3. (461) Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) (Prop. 98 L (2017–2018))

  Samr.: Vert send finanskomiteen.

 • 4. (462) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter (Dokument 8:235 S (2017–2018))

  Samr.: Vert send helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.