Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 370 S (2017–2018), jf. Meld. St. 13 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 6 [13:07:18]

Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2018 (Innst. 370 S (2017–2018), jf. Meld. St. 13 (2017–2018))