Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 73 (2017–2018), jf. Innst. 335 L (2017–2018) og Prop. 75 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 23 [18:48:33]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) (Lovvedtak 73 (2017–2018), jf. Innst. 335 L (2017–2018) og Prop. 75 L (2017–2018))