Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 76 (2017–2018), jf. Innst. 336 L (2017–2018) og Prop. 82 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 26 [18:48:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) (Lovvedtak 76 (2017–2018), jf. Innst. 336 L (2017–2018) og Prop. 82 L (2017–2018))