Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 78 (2017–2018), jf. Innst. 342 L (2017–2018) og Prop. 63 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 28 [18:48:43]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) (Lovvedtak 78 (2017–2018), jf. Innst. 342 L (2017–2018) og Prop. 63 L (2017–2018))