Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 75 (2017–2018), jf. Innst. 340 L (2017–2018) og Prop. 74 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 25 [18:48:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) (Lovvedtak 75 (2017–2018), jf. Innst. 340 L (2017–2018) og Prop. 74 L (2017–2018))