Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2017–2018), jf. Innst. 357 L (2017–2018) og Prop. 68 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 30 [18:48:47]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) (Lovvedtak 80 (2017–2018), jf. Innst. 357 L (2017–2018) og Prop. 68 L (2017–2018))