Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 68 (2017–2018), jf. Innst. 356 L (2017–2018) og Prop. 57 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 18 [18:48:23]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 68 (2017–2018), jf. Innst. 356 L (2017–2018) og Prop. 57 L (2017–2018))