Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 372 S (2017–2018), jf. Meld. St. 3 (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 10 [14:42:38]

Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2017 (Innst. 372 S (2017–2018), jf. Meld. St. 3 (2017–2018))

Talere

Henrik Asheim (H) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Jeg skal være kort. Bedringen vi ser i norsk økonomi, gjør seg naturligvis også gjeldende i statsregnskapet for 2017. Statsregnskapet viser at det oljekorrigerte underskuddet utgjorde 222,8 mrd. kr. Det er 8,6 mrd. kr lavere enn nysalderingen viste, og hele 36,7 mrd. kr mindre enn det salderte budsjettet. Utgiftsveksten i statsbudsjettet utgjør 1,9 pst. Skatte- og avgiftsinntektene er på 943,6 mrd. kr i 2017, en økning på 26,8 mrd. kr, eller 2,9 pst.

De samlede inntektene fra petroleumsvirksomheten var på 194,4 mrd. kr, mens utgiftene til petroleumsvirksomhet var på 26,6 mrd. kr. Det utgjør altså en netto kontantstrøm på 167,8 mrd. kr.

Komiteen har ingen merknader til statsregnskapet og anbefaler enstemmig å vedlegge det protokollen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.