Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 391 L (2017–2018), jf. Prop. 90 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 13 [15:17:51]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest) (Innst. 391 L (2017–2018), jf. Prop. 90 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 13.