Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 67 (2017–2018), jf. Innst. 343 L (2017–2018) og Prop. 61 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 17 [18:48:21]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning) (Lovvedtak 67 (2017–2018), jf. Innst. 343 L (2017–2018) og Prop. 61 L (2017–2018))