Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 363 S (2017–2018), jf. Prop. 84 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 12 [15:17:30]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 (Innst. 363 S (2017–2018), jf. Prop. 84 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 12.