Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 72 (2017–2018), jf. Innst. 353 L (2017–2018) og Prop. 60 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 22 [18:48:31]

Stortingets vedtak til lov om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.) (Lovvedtak 72 (2017–2018), jf. Innst. 353 L (2017–2018) og Prop. 60 L (2017–2018))